login

Vergroten zij- en bbl-instroom (zbi)

Looptijd: 1 februari 2015 t/m 31 december 2018 *

Bedrijven die via een flexorganisatie een bbl-leerling plaatsen op niveau II, III en IV, kunnen bij A+O een vergoeding aanvragen.

 

 

 

 

Begripsdefinities

 1. Studiejaar: een studiejaar loopt vanaf startdatum studie met een maximale looptijd van twaalf maanden.
 2. Bewijs van inschrijving: een door partijen ondertekende beroepspraktijkvormingsovereenkomst/praktijkovereenkomst op niveau II, III of IV.
 3. Beroepspraktijkvormingsovereenkomst/praktijkovereenkomst: overeenkomst zoals bedoeld in artikel 7.2.8 van de WEB gesloten tussen de onderwijsinstelling, de leerling-flexkracht, de flexorganisatie en het Metalektro leerbedrijf.
 4. Bewijs van deelname: bewijsstuk van opleidingsinstituut dat de opleiding daadwerkelijk gevolgd is, zoals diploma, certificaat, cijferlijst, verklaring, digitale voortgangsrapportage.
 5. Flexorganisatie: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die uitzendkrachten ter beschikking stelt van (uitzendt naar) opdrachtgevers.
 6. Leerling-flexkracht: een tijdelijke kracht, uitzendkracht, gedetacheerde die een contract of overeenkomst heeft met een flexorganisatie en in het leerbedrijf een bbl-opleiding volgt op mbo-niveau II, III, of IV.
 7. Leerbedrijf: het metalektrobedrijf waar de leerling-flexkracht door de flexorganisatie geplaatst wordt om een bbl-opleiding te volgen. Het metalektrobedrijf is een erkend leerbedrijf.
 8. Voor de periode 1 februari 2015 tot 1 juli 2016 bedraagt de vergoeding maximaal € 3.350,00,-
  (inclusief de additionele vergoeding) per leerling-flexkracht per studiejaar.
 9. Als de opleiding start in de periode van 1 juli 2016 tot en met 31 december 2018 bedraagt de vergoeding maximaal 2/3 van de dan geldende hoogte voor de bbl-vergoeding.
Opleiding  Niveau  Maximale duur volgens de WEB  Maximale duur die wordt vergoed door A+O 
 mbo basisberoepsopleiding  bbl-niveau II  min. twee en max. drie jaar  twee jaar
 mbo vakopleiding  bbl-niveau III  min. twee en max. vier jaar  drie jaar
 mbo middenkaderopleiding  bbl-niveau IV  min. drie en max. vier jaar  twee jaar


Verplichtingen van het leerbedrijf

 • Het leerbedrijf is een door het kenniscentrum respectievelijk S-BB erkend leerbedrijf.
 • Het leerbedrijf en de flexorganisatie sluiten een door beide partijen ondertekende opdrachtovereenkomst ten behoeve van het opleiden van de leerling-flexkracht en het beschikbaar stellen van een leerwerkplek.

In de opdrachtovereenkomst is het volgende opgenomen:
1.
Naam flexorganisatie
Naam leerbedrijf
Naam en geboortedatum flexkracht
Begin- en einddatum opdracht
2. De desbetreffende bpv /pok maakt onderdeel uit van de opdrachtovereenkomst.
    Indien de einddatum van de opdracht in de opdrachtovereenkomst korter is dan de einddatum van de bpv/pok, dan wordt de einddatum in de
    opdrachtovereenkomst aangehouden voor berekening van de hoogte van de vergoeding aan het leerbedrijf. Indien de opdrachtovereenkomst
    op een later moment wordt verlengd naar de einddatum op de bpv/pok, dan kan er een nieuwe aanvraag voor vergoeding worden ingediend.

3. Het leerbedrijf heeft de mogelijkheid om na een periode van 1 jaar, vanaf de start van de opleiding, de leerling-flexkracht transfervrij,
    middels een (leer-) arbeidsovereenkomst in dienst te nemen.
4. Het leerbedrijf biedt de leerling na goed gevolg een dienstverband aan. Indien het leerbedrijf deze arbeidsovereenkomst niet in eigen
    onderneming kan aanbieden, spant deze zich in voor een dienstverband binnen een ander bedrijf in de technische sector.
5. Het leerbedrijf draagt zorg voor een goede begeleiding op de leerwerkplek op basis van de criteria voor de erkenning als leerbedrijf en de
    flexorganisatie is verantwoordelijk voor de begeleiding van de leerling-flexkracht gedurende zijn/haar opleiding bij de onderwijsinstelling,
    met als doel dat de leerling-flexkracht met succes de opleiding af kan ronden.
6. In de opdrachtovereenkomst verklaart de flexorganisatie tevens te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De flexorganisatie is eigen risicodragend en staat geregistreerd in het SNA-register (Stichting Normering Arbeid) en is branchegeorganiseerd (ABU/NBBU);
 • De flexorganisatie draagt af aan het Sociaal Fonds Uitzendbranche (SFU) en hanteert de CAO voor uitzendkrachten;
 • De flexorganisatie heeft aantoonbare ervaring met het plaatsen, begeleiden en opleiden van uitzendkrachten met name binnen de Beroepsbegeleidende Leerweg in de technische sector. Bij voorkeur ook voor leerling-flexkrachten met extra zorgvraag, zoals Wajongers en arbeidsgehandicapten;
 • De flexorganisatie verloont de leerling-flexkracht conform de cao Metalektro;
 • De flexorganisatie streeft naar doorplaatsing van de leerling-flexkracht naar een nieuwe leerwerkplek bij (dreigende) uitval die niet verwijtbaar is aan de flexkracht. De doorplaatsing wordt primair gerealiseerd bij een bedrijf dat valt onder de werkingssfeer van de CAO Metalektro c.q. Metaalbewerking;
 • Indien het leerbedrijf de leerling die met goed gevolg zijn opleiding heeft afgerond niet in eigen bedrijf een arbeidsovereenkomst kan aanbieden of een arbeidsovereenkomst bij een ander bedrijf in de technische sector, zal de flexorganisatie deze leerling een arbeidsovereenkomst aanbieden conform de cao voor Uitzendkrachten.

Aanvragen van vergoeding door het leerbedrijf

1. Aanmelden van de leerling-flexkracht gedurende de studieperiode doch uiterlijk binnen 6 maanden na aanvangsdatum van het     aan te vragen studiejaar. 2. U meldt de leerling digitaal aan via de button Mijn A+O op onze website www.ao-metalektro.nl. 3. U print, ondertekent en uploadt het aanmeldingsformulier naar Stichting A+O Metalektro, samen met de volgende bijlagen:

 •  bewijs van inschrijving: bpv/pok volledig ondertekend door de flexorganisatie, het leerbedrijf, de onderwijsinstelling en de leerling-flexkracht;
 • de opdrachtovereenkomst tussen leerbedrijf en flexorganisatie; Let op: De duur van de opdrachtovereenkomst tussen leerbedrijf en de flexorganisatie dient gelijk te zijn aan de duur van de bpv/pok.

4. Alleen volledige en ondertekende aanvragen worden in behandeling genomen.
Let op: De datum waarop u de aanvraag indient geldt als indiendatum!

Uitbetaling

1. Voorlopige vergoeding word zesmaandelijks na aanvang van het aangevraagde studiejaar uitgekeerd.
2. Definitieve vaststelling en toekenning van vergoeding na afloop van de aangevraagde vergoedingsperiode en na ontvangst van een
    volledige declaratie.
3. U declareert digitaal via ‘Mijn A+O’. Bijvoegen:

 • Bewijs dat de opleiding daadwerkelijk gevolgd is.
 • Een ondertekend declaratieformulier.

4. Niet tijdig aanleveren van bewijs dat de opleiding daadwerkelijk gevolgd is en ondertekend declaratieformulier, betekent terugvordering van de volledige vergoeding.
5. Voortijdige uitval: declareren binnen vier weken na datum uitval. Bijvoegen: een verklaring van het opleidingsinstituut met start- en
    einddatum van de opleiding.
6. De declaratie dient binnen zes maanden na afloop van de vergoedingsperiode van A+O ingediend te worden.
7. Alleen volledige en ondertekende declaraties worden in behandeling genomen.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u direct contact opnemen met de afdeling vergoedingen via telefoonnummer 088 - 60 50 960 of per e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. U kunt ook uw regiomanager benaderen.

Aanvragen & downloads

Klik hier voor het aanvragen van een vergoeding vergroten zij- en bbl-instroom.

Klik hier voor de factsheet 'Vergroten zij- en bbl-instroom (zbi)'.

 

(*): Zodra het budget is uitgeput wordt de aanvraagmogelijkheid voor deze regeling gesloten.


Deze website maakt gebruik van cookies. Door op onze website te blijven gaat u akkoord met het gebruik van cookies.